Jireh Fund site map
Amen 婦女敬拜禱告會特刊

Amen 婦女敬拜禱告會特刊


目錄

 • 目錄1
 • 異象分享2
 • 聚會介紹3 - 4
 • 信息分享及禱告回應(一)
  蒙福的家庭
  5 - 67 - 8
 • 見證分享及禱告回應(一) / 蔡張月蓮
  主是建造我們的
  9 - 1011 - 12
 • 信息分享及禱告回應(二)
  宣告主大能
  13 - 1415 - 16
 • 見證分享及禱告回應(二) / 吳蔴蓮
  渴慕真理
  17 - 1819 - 20
 • 基督化家庭及禱告回應21 - 2223 - 24
 • 見證分享及禱告回應(三) / 何禮皓
  離開轄制.重獲自由.邁向光明
  25 - 26
 • 心意更新27 - 28
 • 姊妹心聱29 - 30